Monday , September 24 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ

Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ

Kế toán được chia làm 3 loại hình kế toán doanh nghiệp chính bao gồm: kế toán xây dựng, dịch vụ kế toán thuế thương mại dịch vụ, kế toán sản xuất. Bản chất của doanh nghiệp dịch vụ là mua hàng hóa về sau đó bán lại và hưởng một phần lợi nhuận. Vậy kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ phải làm những nhiệm vụ gì?

Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Đối với doanh nghiệp sản xuất: doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, gia công, sử dụng các nguồn lực như lao động, vật tư để tảo a những sản phẩm bán cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp thương mại sẽ là trung gian, lợi nhuận của doanh nghiệp thương mại dựa vào việc mua dịch vụ hàng hóa về bán và cung cấp một loại hình dịch vụ. Vì vậy để có thể thực hiện tốt vai trò của mình kế toán thương mại dịch vụ cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

–          Ghi chép cẩn thận, tính toán rõ ràng minh bạch, phản ánh số hiện có, phản ánh tình hình luân chuyển và sử dụng vật tư tài sản, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. từ đó cần phải tiến hành chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ.

–          Tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch kinh doanh, kỷ luật thu nộp, tình hình thanh toán, kịp thời phát hiện những hành vi tham ô lãng phí tiền vốn, tài sản của tập thể, nhà nước công ty.

–          Cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, trung thực và hữu ích việc điều hàng sáng suốt trong việc quản lý doanh nghiệp.

Các hình thức kế toán
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*