Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Kê khai thuế theo tháng bao gồm những gì? p2

Kê khai thuế theo tháng bao gồm những gì? p2

III. THÁNG 03
Khai thuế kỳ thuế tháng 03, bao gồm có:
Hồ sơ khai thuế: được thực hiện giống như hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế tháng 01.
Thời hạn: Chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 03.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong Quý 1 năm nay. Dịch vụ kế toàn thuế
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 – Biểu mẫu trong phần mềm HTKK 3.1.2.
Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 04
Thuế giá trị gia tăng theo năm tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT ( đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).

kê khai thuế theo tháng bao gồm nhứng gì? p2Thuế Thu nhập của doanh nghiệp.
Thuế Thu nhập của cá nhân thường xuyên.
Thuế Tài nguyên. (nếu có)
Quyết toán thuế năm trước, bao gồm có:
Hồ sơ:
Thuế GTGT theo năm tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT: Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT.
Thuế thu nhập của doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN; Báo cáo tài chính của cả năm; Một hoặc một vài phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo tình hình thực tế phát sinh của từng doanh nghiệp): Báo cáo tài chính
* Phụ lục kết quả sản xuất và hoạt động xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc mẫu 03-1C/TNDN, mẫu 03-2/TNDN.
Riêng phụ lục để có thể chuyển lỗ 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ cần xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không được đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).
* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu 03-3/TNDN (nếu có)
* Phụ lục về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo các mẫu quy định. Quyết toán thuế
* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu 03-5/TNDN.

kê khai thuế theo tháng bao gồm nhứng gì? p21
Thuế TNCN ;
Thuế Tài nguyên: làm theo mẫu số 03/TAIN.
Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12
Trường hợp các doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ trong năm trước đó theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ đã bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của cả năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3 năm nay, nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 4 năm nay.

IV. THÁNG CÒN LẠI
Kỳ kê khai thuế hàng tháng phát sinh trước (như các tháng trên).
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý này (Kê khai và nộp trước ngày 20 quý sau).
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã được tạm tính quý này (Kê khai và nộp trước ngày 30 quý sau).
Chú ý: mục 4, điều thứ 13 của luật Kế Toán 03-2003-QH11 cũng đã quy định:
“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán của năm đầu tiên hoặc trong kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng”

4 bước để thành công và tìm việc kế toán
Vai trò của thuế giá trị gia tăng

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*