Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Tin Tức Kế Toán - Tài Chính / Luật thu nhập cá nhân (Luật thuế TNCN)

Luật thu nhập cá nhân (Luật thuế TNCN)

Luật thu nhập cá nhân (Luật thuế TNCN)

Luật thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN) điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân bao gồm Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định, công văn thuế, thông tư thuế. Luật thu nhập cá nhân cần lưu ý các văn bản thuế sau:

luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân

1. Luật thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN) số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

2. Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN);

3. Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN) số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2..

Luật thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây:

– Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11;

– Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10;

– Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao gồm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;

– Các quy định khác về thuế đối với thu nhập của cá nhân trái với quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN).

Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Các quy định về quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chương III Nghị định này thay thế quy định về quản lý thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao tại Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN).

Thông tư này áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ ngày 01/01/2009. Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, thuế chuyển quyền sử dụng đất áp dụng đối với cá nhân chuyển quyền sử dụng đất. Các nội dung khác liên quan đến quản lý thuế không hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

Việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, thuế chuyển quyền sử dụng đất phát sinh trước ngày 01/01/2009 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và của Bộ Tài chính có hiệu lực cùng thời điểm.

Cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) đã được ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy phép đầu tư hoặc quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày Luật Thuế thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN) có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho thời gian ưu đãi còn lại.

Trường hợp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết Điều ước quốc tế có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với nội dung hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó. Ngoài các văn bản chính trên, Luật thu nhập cá nhân (luật thuế TNCN) còn bao gồm các công văn của Tổng cục thuế, chi cục thuế hướng dẫn các trường hợp thuế cụ thể.

Điều cần biết khi quyết toán thuế
Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*