Tuesday , October 16 2018
Bài Viết Nổi Bật:
Home / Câu Hỏi Thường Gặp / Thời gian cá nhân được giảm thuế do làm trong khu vực kinh tế được quy định như thế nào?

Thời gian cá nhân được giảm thuế do làm trong khu vực kinh tế được quy định như thế nào?

Thời gian cá nhân được giảm thuế do làm trong khu vực kinh tế được quy định như thế nào?

Theo quy định được ghi tại Điều 4 Thông tư số 176/2009/TT-BTC đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế được:

1/ Áp dụng giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với cá nhân có thu nhập phát sinh tại khu kinh tế kể từ ngày 01/01/2009.

2/ Những người làm việc tại khu kinh tế có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2008 thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cũng được giảm 50% số thuế thu nhập mà người lao động phải nộp. Việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Cá nhân có thu nhập do làm việc tại các khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trước ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, có quy định ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp đối với người có thu nhập cao thì thực hiện giảm thuế theo văn bản hướng dẫn chế độ tài chính riêng đối với từng khu kinh tế đó đến thời điểm Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thực hiện giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực.

3/ Những người kinh doanh tại khu kinh tế trước ngày 01/01/2009 có phát sinh thu nhập từ kinh doanh đang thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2008 mà vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì chuyển sang được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân cho hết thời gian miễn thuế còn lại, sau đó sẽ hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 176 nêu trên.

Lập chứng từ kế toán là gì?
Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào?

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*